Zakon o bezbednosti hrane

Zakonom o bezbednosti hrane uređuju se opšti uslovi za bezbednost hrane i hrane za životinje, obaveze i odgovornosti subjekata u poslovanju hranom i hranom za životinje, sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja, hitne mere i upravljanje kriznim situacijama, higijena i kvalitet hrane i hrane za životinje. Cilj Zakona o bezbednosti hrane je da obezbedi visok nivo zaštite života i zdravlja ljudi i zaštitu interesa potrošača, uključujući načelo poštenja i savesnosti u prometu hranom, uzimajući u obzir kada je to moguće zaštitu zdravlja i dobrobiti životinja, kao i zdravlja bilja i zaštite životne sredine.

Preuzmite: Zakon_o_bezbednosti_hrane

Detaljnije informacije:

GLOBAL GAP sistem menadžmenta – Dobra praksa u agraru u skladu sa zahtevima GLOBAL GAP

GLOBAL G.A.P. je sistem menadžmenta u agraru, u primarnoj komercijalnoj proizvodnji hrane namenjene tržištu, kojim se uvodi u praksu i obezbeđuje potvrda dosledne primene Dobre Prakse u Agraru čime se ostvaruje bezbednost agrarnih proizvoda za ljudsko konzumiranje. GLOBAL G.A.P. je serija normativnih dokumenata / standarda koji su opšte prihvaćeni i omogućavaju međunarodno priznatu sertifikaciju Dobre Prakse u Agrarnoj proizvodnji (G.A.P. – Good Agricultural Practices).

Detaljnije informacije:

HACCP sistem analize rizika i upravljanje procesima u kritičnim kontrolnim tačkama

HACCP sistem (Hazard Analysis and Critical Control Points) je sistemska metoda, zasnovana na sedam principa (Codex Alimentarius), kojom se utvrđuju, ocenjuju i nadziru faktori rizika u proizvodnji, preradi i prometu životnih namirnica. HACCP sistem predstavlja niz uzastopnih aktivnosti kojima se, na osnovu analize rizika i preventivnih mera, obezbeđuje proizvodnja zdravstveno ispravnih i higijenski odgovarajućih prehrambenih proizvoda visogog nivoa kvaliteta.

Detaljnije informacije:

ISO standardi

Međunarodna organizacija za standardizaciju – ISO (International Organisation for Standardization) predstavlja mrežu nacionalnih instituta u 162 zemlje i ujedno je najveća svetska institucija za razvoj standarda. Ključni ISO standardi razrađeni u okviru ove organizacije i primenljivi na teritoriji Republike Srbije su: Sistem menadžmenta kvalitetom – ISO 9001, Sistem ekološkog menadžmenta – ISO 14001, Sistem menadžmenta kvalitetom laboratorije – ISO 17025, Sistem menadžmenta bezbednosti hrane – ISO 22000.

Detaljnije informacije: